Manual for tilsyn

Det følgende er en vejledning til hvordan et tilsyn med ens hjemmeskole kunne skrues sammen. Forhåbentlig kan vi engang af åre få indfældet en vejledning som gælder de som hjemmeunderviser.

OBS: Tilsynet i de enkle kommuner er ikke nødvendigvis sat sammen som jeg beskriver det her på siderne. Det er således stadig den enkle kommune som beslutter hvordan og hvornår der afholdes tilsyn. Dog kunne jeg håbe at dette her bliver læst af fag personer og vækker stof til eftertanke.

Siden her er også oprettet fordi jeg får mange private henvendelser vedrørende tilsyn.

Af § 76 i Danmarks Riges Grundlov af 1953 står der:

Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtig til at lade børnene undervise i folkeskolen.

De forældre som vælger hjemmeundervisning, vælger det af flere årsager. F.eks. et handicappet barn som det har været svært at finde en egnet skole til. Det kan være forældre som har en holdning, som ikke er forenelig med de ideer folkeskolen er bygget op på. Det kan være at ens barn har været udsat for mobning eller anden psykisk årsag. Det kan være forældre som afventer et andet skoletilbud mv.

 

Tilsyn af Hjemmeundervisning.

§ 35 I lov om de frie og private grundskoler står der:

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet mv.

Formålet med et tilsyn er at sikre at barnet/børnene modtager en undervisning, som det/de har krav på. Kommunalbestyrelsen vælger den eller de personer som skal føre tilsyn med ens hjemmeskole. Det mest almindelige er at det er en lærer – men det kan også være lederen af den distriktsskole man hører under. Tilsynet kan også udføres af en person fra PPR (Pædagogisk – Psykologisk – Rådgivning), eller en kombination af lærer og PPR.

Man kan aftale med kommunalbestyrelsen, at få en anden tilsynsførende, hvis forhold taler herfor.

Ved et tilsyn sikrer den tilsynsførende sig at der bliver undervist. Dette kan foregå ved at han/hun ser nogle af de materialer der arbejdes med. Den tilsynsførende kan komme med input/ideer i undervisningen. De som fører tilsynet laver efterfølgende et referat, som sendes til kommunen og den forælder som hjemmeunderviser. Referatet kan sendes pr. brev eller pr. mail.

De forældre som hjemmeunderviser har ofte gjort sig overvejelser omkring undervisningen. De har planlagt et forløb, som de har skrevet en undervisningsplan over. Planen kan være for ½ eller 1 år. Forælderene vil løbene korrigere undervisningen så den hele tiden er optimal for de enkel børn. Det er derfor også tilsynets opgave at støtte op om denne plan.

Tilsynet bør foregå i hjemmet – da det jo er barnets/børnenes “skole”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23774

§ 35 stk. 2 I lov om de frie og private grundskoler står der:

Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag, for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Hvert år kan kommunalbestyrelsen lade afholde prøver i de grundlæggende fag, for at sikre at barnet/børnene tilbydes en undervisning på et forsvarligt niveau. Det skal bemærkes at forældrene ikke nødvendigvis følger folkeskolens klassetrin i de forskellige fag. Niveau og fremgangsmåde aftales med forælderene gennem den allerede tilrettelagt undervisningsplan.

Formålet med prøverne er at undersøge om undervisningen er forsvarlig. Man kunne vælge en anden fremgangsmåde, end prøver til at vurdere de hjemmeunderviste børn. Det bør bemærkes at Fysik/Kemi faget kan været et uoverkommelige fag at undervise i for forældrene – hvorfor man bør kunne fritages for tilsyn med dette fag.

Hvis man i nogle fag har tilknyttet en lærer til sin hjemmeskole, f.eks. i fag som tysk eller fysik/kemi, må man aftale med den hovedansvarlige hvordan prøverne i disse fag skal afvikles.

Prøver:

§ 35, stk. 3 I lov om de frie og private grundskoler står der:

Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Bliver det vurderet at der skal afholdes prøver, aftales dette med den forælder som leder undervisningen. Man prøver ud fra det pensum som forælderen anvender og på det niveau barnet/børnene befinder sig på.

Hvis undervisningen er mangelfuld:

§ 35, stk. 4. I lov om de frie og private grundskoler står der:

Skønnes det at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, if. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Skønnes det at undervisningen er mangelfuld, skal der gøres tiltag for at rette det op gennem en 3 måneders periode, og så gennemføre en ny prøve. For at rette op på undervisningen kunne man tilbyde den hjemmeundervisende forælder støtte – eksempelvis kunne næves støtte i form af en lærer som kunne fungere som en slags sparringspartner Dette kunne laves som en kontakt via telefon, mail eller møder med læreren.

Fritagelse for tilsyn

§ 35, stk. 4 I lov om de frie og private grundskoler står der:

Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

Når kommunalbestyrelsen har sikret at undervisningen i hjemmet er forsvarlig – kan den fritage for tilsyn. Hvornår dette kunne komme på tale må bero på et individuel skøn og barnets/børnens alder. Jo højere klassetrin – jo mere vigtig er det at følge op på at undervisningen er forsvarlig. Det må derfor være op til den enkle kommune at vurdere hvornår man vil fritage for tilsyn.

 

Comments are closed.