Love og regler

I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Det betyder at man som forældre selv kan forestå sine børns undervisning.

Der er absolut mange fordele ved at undervise selv og har man muligheden er det noget man bør overveje. Man kender sine børn bedst selv og ved hvordan og hvornår barnet er klar til at lære og ud fra hvilke metoder.

Man bør være opmærksom på at man i så fald vil få tilsyn med sin “skole”. Tilsynets opgave er først og fremmest at sikre sig at der finder undervisning sted og at man følger de regler alle skoler bruger, det såkaldte FÆLLES MÅL, hvordan man vil nå de forskellige mål er helt op til en selv og dette må tilsynet ikke blande sig i. Som hjemmeunderviser underviser man ud fra reglerne om de fri grundskoler:

Her er reglerne for hjemmeundervisere hentet fra Retsinformation

Kapitel 8

Undervisning i hjemmet m.v.

§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet i henhold til § 32, stk. 6, i lov om social service, vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen.

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

§ 36. Undervisningsministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der har ret til at afholde prøver.

Opdatering d. 23.sep. 2009

Det nye Fælles mål er trådt i kraft i dette skoleår 2009-10. Det kan man læse om her: http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Fag%20proever%20og%20evaluering/Faelles%20Maal%202009.aspx

Desuden er det nu også obligatorisk at alle børn det år de fylder 6 skal starte på deres undervisningspligt. Dvs. at børnehaveklassen er blevet obbligatorisk. Denne lov trådte i kraft 2009.

Og det betyder jo så alle alle børn er undervisningspligtige i 10 år – i stedet for tidligere 9 år.

Opdatering d. 12/1-2010

Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i fri og private grundskoler og tilsynet hermed (denne er også aktuel for hjemmeundervisere)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23774

Skriv et svar