FAQ

strong>Hvad er hjemmeundervisning? Hjemmeundervisning er undervisning i hjemmet. Børn som af en eller anden grund ikke kan gå i normal skole kan blive hjemmeundervist. Der kan være forskellige årsager – som barnet ikke kan tilpasse sig skolen. Barnet har en sygdoms periode af længere varighed. Barnet har et handicap som betyder at den almindelige skole er uegnet.

Er det tilladt at hjemmeundervise i Danmark? Ja det er tilladt. Vi har faktisk siden 1814 haft en lov som giver os ret til at hjemmeundervise. Loven er med mellemrum blevet opdateret i årenes løb. Siden grundloven 1849 står der At der ikke er skolepligt i Danmark – men undervisningspligt Dette betyder at alle forældre er ansvarlige for at deres barn/børn opfylder deres undervisningspligt og denne behøver ikke at blive opfyldt i en skole.

Hvem kan hjemmeundervise? Alle kan hjemmeundervise. Man behøver ikke nogen speciel uddannelse for at kunne undervise sine egne børn. Forældrene er de som er nærmest på barnet og dermed også de som ved mest om barnet, dets interesser, og hvordan det lærer bedst og med hvilken metode.

Får jeg undervisningsmaterialer stillet til rådighed? Nej det gør man ikke. Kommunen er ikke forpligtiget til at give en materialer. Man skal mens man hjemmeunderviser afholde alle udgifter selv, til bøger, papir, blyanter og hvad der nu er nødvendigt. Man kan så forenkle det ved at bruge biblioteket, ligesom der også findes mange gratis online materialer. Man kan også sætte sine egne projekter/temaer sammen. Man kan tage på studie ture, på museum og lign. steder. Hvor dyrt det skal være afhænger af hvilke metoder man vil anvende. Man skal vænne sig til at se undervisningen i hverdagen. F.eks. kan en tur i supermarkedet blive til en matematik time ligesom de boller man bager til søndags kaffen kan indgå i matematikken Stavning kan også foregå på turene ud af huset hvor man staver vejnavne f.eks.

Hvilken lov skal jeg følge? Som hjemmeunderviser følger man loven om de frie – og private grundskoler. Som “friskole” bestemmer man selv hvordan ens “skole” skal sættes sammen og hvilke mål man har med sin “skole”

Hvem kontakter man i tilfælde af hjemmeundervisning? Man skal skriftligt meddele sin hjemkommune forud for hjemmeundervisningen, at man vil hjemmeundervise. Man skriver til kommunalbestyrelsen (skoleafdelingen). I brevet skriver man hvilke børn der skal deltage i hjemmeundervisningen, og hvornår man vil starte hjemmeundervisningen. Der skal også stå hvem der står for den daglige undervisning. Ofte vil kommunen indkalde til et møde efterfølgende, hvor man snakker om hvordan man vil undervise.

Hvad sker der på sådan et møde? Det er ofte skolechefen som leder mødet. Denne vil måske høre lidt om hvordan man vil gribe undervisningen an. Nogle gange kommes der ind på hvorfor man har valgt hjemmeundervisningen frem for en normal skole. Den der leder mødet vil udpege en tilsynsførende og fortælle at der bliver oprettet en sags mappe på ens hjemmeskole.

Hvad kan jeg bruge sagsmappen til? Sagsmappen som oprettes har et nummer og dette nummer skal kommunen oplyse den hjemmeundervisende forældre om. I denne mappe bliver al korrespondance, mellem kommune og forældre lagt og man har altid ret til at få indsigt i denne mappe for at sikre sig at oplysningerne er korrekte.

Skal der laves en undervisningsplan? Nogle kommuner vil kræve en plan, andre ikke. Desværre er der meget forskellighed fra kommune til kommune. Men det er altid en god ide at oprette en plan enten på PC eller en speciel mappe, da denne er en del af din dokumentation på at du hjemmeunderviser. Som friskole skal man i følge loven udarbejde en plan som er opstillet på en sådan måde at den viser de mål man vil nå i de forskellige fag.

Hvad med national test, afgangsprøver ? NÅr man hjemmeunderviser skal man ikke prøves i de nationale test. Hvis man har børn som skal til afgangsprøver, skal man i god tid meddele kommunen om barnet går til prøver eller ej. Man kan afstå fra at gå til afgangsprøver, hvis barnet ikke ønsker det. Vælger man at gå til prøver foregår dette typisk på den skole barnet hører under. Som forældre kan man vælge selv at eksaminere sit barn – men dette kan være en svær opgave, og mange vil så vælge at det bliver den lærer hvis klasse alligevel skal til prøve. Man kan som hjemmeunderviser forlange at ens barn går til afgangsprøver i det pensum man har arbejdet efter i det pågældende skoleår. Derfor vil et samarbejde med den lærer som skal eksaminere barnet, komme på tale.

Hvor mange tilsyn kan jeg forvente? Kommunen kan føre tilsyn med ens hjemmeskole, det står i loven. Dette skal forstås sådan at kommunen skal sikre sig at undervisningspligten opfyldes sådan som der står i loven. Alle skoler uanset type har tilsyn for at man kan sikre sig at undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvor mange tilsyn man kan forvente er op til kommunen at vurdere. Nogle kommuner fører tilsyn hver 3. måned. Andre med ½ års mellemrum. Atter andre igen 1 gang om året. Kommunen må faktisk ikke undlade ikke at føre tilsyn da det i så fald er et lovbrud i følge Folkeskolen § 33-35 om undervisningspligtens opfyldelse.

Hvordan takler jeg et tilsyn? Tilsynet må aldrig betragtes som en “plage “eller en “kiggen dig over skulderen”. Faktisk er tilsynet også til at man kan spørge ind til om der er kommet nye regler på nogle områder – men ofte tages dette automatisk op af den tilsynsførende. Tilsynet vil ofte se det materiale man arbejder med og høre om hvilke fremskridt det hjemmeunderviste barn gør. Så igen er det en god ide at man samler det man har lavet i mapper eller lign. så man altid kan vise det frem hvis tilsynet ønsker at se det. De første par gange kan man naturligt nok have lidt nerver på, forud for et tilsyn. Det er vigtig at man prøver at bevare overblikket og simpel hen tage det så roligt som muligt. Nogle tilsynsførende er ikke altid helt på hjemmebane i sådan en situation, da det for nogle kan være en uvant situation at stå i, og det bør man også have for øje. Det hjemmeunderviste barn behøver ikke være tilstede under tilsynet, som foregår i ens eget hjem. Ofte vil den tilsynsførende dog gerne lige hilse på.

Hvor mange hjemmeundervisere er der i Danmark? Det ved man ikke præcis. I følge uvm er der ikke indbygget informationsforpligtelse fra kommunerne. Det er således kun den enkle kommune som kender antallet af hjemmeunderviste børn og disse kan været spredt over hele landet. Man mener at vide at det kun drejer sig om et lille antal samlet set og at det ofte er en overgangsløsning mens man venter på et nyt skoletilbud. Desuden er der også de mere principielle grunde til at hjemmeundervise, ofte pga. forældrenes holdninger og værdier – men stadig er det kun en mindre antal børn som hjemmeundervises her i landet. Mht. tilsyn på ens hjemmeskole – så er der ikke nogen krav om en bestemt fremgangsmåde. Det er således op til den enkle kommune selv at varetage hvordan de vil føre tilsynet på den bedste måde, så de kan følge de pågældendes børns faglige udvikling – herunder at børnene får en undervisning der står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Her er trin – og slutmål oplagt. Kommunalbestyrelsen ( i praksis ofte pædagogisk personale fra skoleforvaltningen) kan vælge hvert år at lade afholde prøver i en række fag, som nævnt i § 35 i lov om frie grundskoler. (Kilde: Pædagogisk konsulent Else Højlund, uvm)

Hvad sker der hvis min undervisning er mangelfuld? Hvis tilsynet finder at noget ikke helt lever op til kravene, så skal de meddele den hjemmeundervisende forældre hvor der er mangler. Man har i følge loven så 3 måneder til at rette op på sin undervisning. Nogle kommuner vil også vælge at lade afholde prøver for at se om undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hvordan kan jeg undervise? Her kommer det an på hvilket barn det handler om. Der er ikke to børn som er ens på sådan et område. Nogle forældre vælger at gøre ligesom man gør i skolen, hvor barnet har skema og lektioner. Nogle forældre indretter endda et værelse som bruges til “skoleværelse”. Nogle forældre vælger tema lagte emner hvor man kommer rundt om alle fag gennem et projekt. Nogle vælger unschoolings metoden, en trend som den amerikanske forfatter og underviser, John Holt opfandt i 1960’erne. Metoderne må bero på hvordan du tænker, handler og ser verden om dig og hvordan det hele passer på dit barn og dets interesser. OBS. JEG GØR OPMÆRKSOM PÅ AT FULDSTÆNDIG UNSCHOOLING IKKE ER FORENELIGE MED DE DANSKE LOVE OG REGLER. Se følgende link: http://www.mhea.com/features/unschool.htm

Hvad med mit barns sociale færdigheder? Man kunne tro at ens barn ville gå ned på det sociale område, hvis man vælger hjemmeundervisning. Dette er dog en myte, da alle børn som hjemmeundervises netop vinder meget på det sociale område. De hjemmeunderviste børn får netop redskaberne til selv at vælge hvem de vil være sammen med og hvornår. Gennem forældrene lærer de meget på dette område da den sociale del stort set kommer af sig selv. Hjemmeundervisnede forældre vil gå i spidsen for at fremme den del da de ofte kommer ude på ture, ud flugter, besøger bedsteforældrene, unge som gamle i deres omgangskredse. Dette at være sammen med andre på tværs af alle aldre er netop den mest lærerige måde at lære at være social på.

Hvad nu hvis mit barn modsætter sig hjemmeundervisning ? Her må man nøje vurdere om hjemmeundervisning vil gavne barnet og ikke en selv. Det handler også om barnets alder og psykiske tilstand, og det er det rigtige valg for ham/hende. Ikke alle børn vil være absolut begejstret og derfor bør man medtage barnet i de forskellige overvejelser før beslutningen træffes.

Comments are closed.